INFORMACIJE

PRIJAVA

Oblici sudjelovanja

 

Na konferenciji se predviđaju priopćenja izvornih (originalnih) temeljnih i primijenjenih istraživanja, te teorijskih, preglednih i metodoloških radova iz područja povezanih s temama konferencije.

Prihvaćeni sažeci radova se prezentiraju u obliku e- postera, a svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima. Posteri će biti prezentirani na glavnom monitoru konferencije te na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera.

Priprema i oblikovanje sažetaka

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka mora biti od 1500 – 2000 znakova s razmacima, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Ukoliko se radi o prikazu rezultata istraživanja sažetak treba sadržavati uobičajenu strukturu, a svakako cilj, metodu, rezultate i zaključak. Kod teorijskih, preglednih i metodoloških radova u sažetku trebaju biti jasno naznačeni sadržaji koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije.

Iza sažetka, na istoj stranici, treba navesti od 3 do 5 ključnih riječi.

Rok za slanje sažetaka je 24. veljače 2020.

Prezentacije sažetaka – E – posteri


Na konferenciji radovi će biti prezentirani kao e- posteri, koji će biti prezentirani na monitorima. Posteri će se moći pregledati na glavnom monitoru konferencije te na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera.

Priprema e-postera

Nakon prihvaćanja sažetka rada potrebno je pripremiti e-poster. E-poster možete pripremiti i spremiti u obliku JPG datoteke ili PowerPoint (ppt ili pptx) formatu. 

E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka
– dimenzije E-POSTERA moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela.
– Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB.


E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file

– E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
– Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…)
– E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom (16:9) formatu.

 

Gotove e-postere pošaljite na email opatija2020@zvu.hr


Ostala pravila i informacije

Plaćanje paketa prijave je preduvjet za prihvaćanje rada i uključivanje u program konferencije.

Stručni odbor će recenzirati prijavljene sažetke radova i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju u obliku e-postera.

Obavijest o prihvaćanju rada bit će poslana autorima do 28.2.2020. godine.

Za konferenciju će se prirediti Zbornik sažetaka prihvaćenih radova u elektroničkom obliku koji će biti objavljen prije početka održavanja skupa.

VAŽNI DATUMI
$
Prijava teme i slanje sažetaka 24.2.2020.
Obavijest o prihvaćanju rada 28.2.2020.
Datum početka konferencije 10.09.2020.
PAKETI PRIJAVE
$
Redovna prijava iznosi 700kn.
Dnevna prijava iznosi 350kn.
Prijava za studente Zdravstvenog veleučilišta iznosi 200kn.